12-07-2024 ,ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില: 1 ഗ്രാം- 6760, 1 പവൻ- 54080    |    സ്വർണ്ണം വിൽക്കണോ? നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഏത് ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതായാലും മികച്ച വില നൽകി ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. KYC നിബന്ധനകൾ ബാധകം. നിങ്ങളുടെ പണയത്തിൽ ഉള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തു കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണത്തിന് ഉയർന്ന വിലയും ഉടൻ പണവും!!!

Welcome To JEWEL CASTLE

JEWEL CASTLE is a GST registered second hand gold dealer specializing in buying and selling of second hand gold and silver ornaments. We also help our clients to release their pledged gold from banks/financial institutions and sell it at a high price.

Read More